"ONLINE - CONFERENCES" PLATFORM

Available online 6 November 2023, 624

Full Lenght Article
Taksis Kategoriyasi: Turli Qarashlar Va Yondashuvlar

Under a Creative Commons license
Open Access

Abstract

Dunyo filologiya fanida bugungi kunda insonning nutqiy faoliyati va olamning lisoniy manzarasini tasvirlash imkoniyatlari bo‘yicha fundamental ishlarni amalga oshirishga bo‘lgan intilish yanada ortgan. Shu bois taksis, fazaviylik, sub'ektlik, ob'ektlik, temporallik, lokativlik, modallik, aspektuallik, intensivlik, maqsad, sabab, shart va boshqa shu kabi funksional-semantik kategoriyalar tahlili va tadqiqi hamda ushbu hodisalarning ontologik mohiyatini anglash va aniqlash, ularning tillararo munosabatini ochib berish masalasi yanada dolzarblashib, kelgusidagi tadqiqotlar istiqbolini belgilab bermoqda.

Keywords

kategoriya
bir vaqtlilik
ketma-ketlik
mustaqil va tobe’ taksis
ustuvorlik va uzilish
uzluksiz bog'liqlik
temporal taksis
funksional-semantik kategoriya
simul'tan taksis
prior taksis
posterior taksis

Declarations

Conflict of Interest Statement

The author (s) declare that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.

Bibliographic Information

Verify authenticity via CrossMark

Cite this article as:

Izatilloevna, K. D., & Tolibovna, S. Z. (2021). Taksis Kategoriyasi: Turli Qarashlar Va Yondashuvlar. "ONLINE - CONFERENCES&Quot; PLATFORM, 234–238. Retrieved from http://papers.online-conferences.com/index.php/titfl/article/view/624
  • Submitted
    30 November 2021
  • Revised
    30 November 2021
  • Published
    30 November 2021