[1]
Axmatova Mohigul Ergash qizi 2023. TRANSPORT XIZMATLARINI TASHKIL ETISHNING MOHIYATI VA UNING TURIZMDAGI AHAMIYATI. "ONLINE - CONFERENCES" PLATFORM. 1, (Dec. 2023), 1–3.