[1]
Ernazarov, A. and Rayhona, Z. 2023. MARKETING AXBOROT TIZIMLARI. "ONLINE - CONFERENCES" PLATFORM. 1, (Dec. 2023), 164–169.